1. Termini un definīcijas.

1.1. Lietotājs - fiziska persona, kas publicē komentārus (atsauksmes) tīmekļa vietnē extrareality.lv (turpmāk - tīmekļa vietne) un piekrīt šiem noteikumiem.
1.2. Vietnes administrācija - sabiedrība ar ierobežotu atbildību GOESCAPE un tās pārstāvji.
1.3. Moderators - vietnes Administrācijas pārstāvis, kuram ir tiesības veikt Moderāciju.
1.4. Moderēšana - Moderatora darbības, lai nodrošinātu Lietotāju atbilstību šiem Noteikumiem.
1.5. Komentēšanas objekts - vietnē ievietota un komentēšanai atvērta informācija par organizācijām, individuālajiem uzņēmējiem, zīmoliem, jaunumi, fotogrāfijas u.c. informācija.
1.6. Komentārs (atsauksme) - Vietnē Lietotāja ievietota informācija, kas atspoguļo viņa viedokli par Komentēšanas Objektu.

2. Piekrišana noteikumiem.

2.1. Lietotājs izsaka savu piekrišanu šiem Noteikumiem un apliecina savu apņemšanos ievērot šos Noteikumus, ievietojot komentāru (atsauksmi), piedaloties balsojumā vietnē.
2.2. Vietnē publicētais komentārs (atsauksme) atspoguļo Lietotāja personīgo viedokli. Vietnes administrācijas viedoklis var nesakrist ar Lietotāja viedokli vai nostāju.
2.3. Šo noteikumu nezināšana neatbrīvo Lietotājus no atbildības par to pārkāpšanu.

3. Tiesības un pienākumi.

3.1 Lietotājam ir tiesības:
3.1.1. brīvi paust savu viedokli par Komentēšanas Objektu tādā formā, kas nav pretrunā ar šiem Noteikumiem un Latvijas Republikas likumdošanu un nepārkāpj trešo personu tiesības.
3.2. Lietotājam ir pienākums:
3.2.1. pirms komentāra (atsauksmes) ievietošanas iepazīties ar šiem Noteikumiem;
3.2.2. publicējot komentārus (atsauksmes), ievērot spēkā esošos Latvijas Republikas tiesību aktus un šos Noteikumus;
3.2.3. rīkoties godprātīgi un saprātīgi, respektēt citu Lietotāju godu un cieņu, organizāciju biznesa reputāciju, komentāru publicēšanas laikā uzvesties korekti un pieklājīgi;
3.2.4. patstāvīgi uzņemties atbildību par savu publicēto komentāru (atsauksmju) saturu, nokārtot iespējamās trešo personu pretenzijas;
3.2.5. neveikt nekādas darbības, kuru mērķis ir traucēt vietnes darbību, tostarp, bet ne tikai, hakeru uzbrukumus, ļaunprātīgu programmu (vīrusu) izmantošanu, vietnes programmatūras pārveidošanu u.c.
3.2.6. neizmantot Tīmekļa vietni Latvijas Republikas tiesību aktos aizliegtiem mērķiem.
3.3. Administrācijai ir tiesības:
3.3.1. glabāt informāciju par Lietotāju (IP adreses, datus, kas norādīti reģistrējoties vietnē, Lietotāja ziņojumus);
3.3.2. veikt izmaiņas šajos Noteikumos bez iepriekšēja brīdinājuma Lietotājiem, ievietojot jaunu šo Noteikumu versiju vietnē;
3.3.3. izmantot informāciju par Lietotāju, iesniedzot civilprasības pret Vietnes administrāciju, prasības saistībā ar Lietotāja komentāra (atsauksmes) saturu, saucot Vietnes administrāciju pie atbildības;
3.3.4. izmantot informāciju par Lietotāja darbībām, lai uzlabotu vietnes darbību;
3.3.5. slēgt, apturēt, mainīt vietni vai tās daļu bez iepriekšēja brīdinājuma Lietotājam.
3.4. Moderatoram ir tiesības:
3.4.1. dzēst, rediģēt jebkuru Lietotāja ievietoto informāciju jebkurā vietnes sadaļā (jebkurā lapā), ja uzskata, ka minētā informācija pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos tiesību aktus, šo Noteikumu prasības, trešo personu tiesības.

4. Prasības komentāriem (atsauksmes).
4.1 Komentāram (atsauksmei) ir:
4.1.1. tieši attiecas uz komentēšanas objektu;
4.1.2. papildināt vietnē ievietoto informāciju ar interesantu informāciju un būt noderīgs citiem Lietotājiem;
4.1.3. būt konstruktīvam, objektīvam un pamatotam ar faktiem, un, ja nepieciešams, apstiprinātam ar kompetentu iestāžu dokumentiem;
4.1.4. būt pieklājīgiem, korektiem un saskaņā ar morāles un ētikas normām.
4.2. Komentāri ir iespējami gan ar Lietotāja vārdu, gan anonīmi.
4.3. Lai izvairītos no konfliktsituācijām, uzturētu savstarpējas cieņas atmosfēru lietotāju vidū, kā arī ievērotu Latvijas Republikas likumdošanu, komentējot (izsakot atsauksmes) vietnē, ir aizliegts:
4.3.1. pārkāpt privātumu, tostarp izplatīt trešo personu personas datus (tālruņa numurus, adreses u.c.);
4.3.2. izmantot saites uz pornogrāfiska rakstura fotogrāfijām, audio un video klipiem, kā arī līdzīgiem seksuāla rakstura produktiem;
4.3.3. izmantot vulgārus vai nepieklājīgus, nepieklājīgus izteicienus;
4.3.4. pārkāpt trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;
4.3.5. izteikt draudus, apmelot, apvainot, aizvainot, nomelnot iedzīvotāju godu un cieņu vai organizāciju komercdarbības reputāciju;
4.3.6. "iet uz personīgo", t.i., aizskarošā, pazemojošā formā izteikt pretenzijas konkrētai personai, komentējot organizācijas darbību (publicējot atsauksmi par tās darbību) vai atbildot uz citu personu komentāriem (atsauksmēm);
4.3.7. publicēt ziņojumus, kas satur negodīgus diskusiju paņēmienus, provocē citus Lietotājus pārkāpt šos Noteikumus;
4.3.8. publicēt komentārus (atsauksmes), kas kurina sociālo, starpetnisko, reliģisko vai citu nesaskaņu
4.3.9. publicēt aicinājumus pārkāpt likumu vai ieteikumus/instrukcijas veikt noziedzīgus nodarījumus, ekstrēmistiskus materiālus;
4.3.10. publicēt saites uz vīrusiem, Trojas zirgiem un citām kaitīgām programmatūrām un/vai informāciju un/vai norādījumus par to lietošanu;
4.3.11. publicēt ierobežotas pieejamības informāciju (valsts, dienesta vai komercnoslēpumus);
4.3.12. izmantot vietni politiskām diskusijām;
4.3.13. izmantot citu cilvēku vārdus (segvārdus), organizāciju nosaukumus;
4.3.14. pievienot reklāmas rakstura komentārus. Ja jums ir kādi jautājumi par reklāmu, lūdzu, sazinieties ar vietnes administrāciju;
4.3.15. pievienot saites (pārejas) uz citiem avotiem;
4.3.16. strīdēties ar moderatoru komentāros, apspriest moderēšanas politiku, moderatoru vai vietnes administrācijas rīcību un/vai personības.Ja esat neapmierināts, nosūtiet vēstuli ar savu sūdzību un kontaktinformāciju uz šādu adresi: info@extrareality.lv;
4.3.17. izmantot vietni, lai pārdotu un/vai informētu par narkotiskām un/vai psihotropām vielām, prekursoriem.
4.4. Ir stingri ieteikts:
4.4.1. pievienot viena un tā paša veida komentārus (atsauksmes) dažādās vietnes vietās (sadaļās);
4.4.2. pievienot komentārus bez satura;
4.4.3. komentāros lietot "padonkovskis", "olbanskis" vai citu žargonu.
Centieties rakstīt pareizi;
4.4.4. pievienot komentārus, kas nav saistīti ar tēmu;
4.4.5. komentāros nelietojiet lielo burtu.
4.4.6. Cieniet savus sarunu biedrus, viņiem var rasties iespaids, ka jūs uz viņiem kliedzat.
4.4.6. atstājiet komentārus par uzdevumiem, kas vēl nav izpildīti;
4.5. Katram lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par komentāru (atsauksmi). Gadījumā, ja tiek saņemtas motivētas sūdzības par lietotāja komentāru (recenziju), Moderators var komentāru (recenziju) izdzēst.

5. Moderēšana.
5.1. Vietne extrareality.lv tiek iepriekš moderēta, t.i., komentāri (atsauksmes) tiek kontrolēti, pirms Lietotāji tos ievieto.
Vietnes administrācija informē visas ieinteresētās personas, ka lielā komentāru (atsauksmju) skaita dēļ tā nespēj veikt pilnīgu un operatīvu komentāru kontroli. Šajā sakarā vietnes administrācija neuzņemas nekādu atbildību par vietnē publicēto komentāru (atsauksmju) pareizību un likumību.
5.2. Administrācija patur tiesības pārskatīt atsauksmes neierobežotu laiku, lai gan parasti pārskatīšana notiek 24 stundu laikā (izņemot brīvdienas un svētku dienas). Atsevišķos gadījumos, kad nepieciešama papildu apstākļu noskaidrošana vai detalizēta izpēte, pārskatīšanas termiņš var tikt pagarināts.
5.3. Moderators patstāvīgi, pamatojoties uz personīgo subjektīvo viedokli, izvērtē Lietotāja komentāra (atsauksmes) atbilstību šo Noteikumu prasībām, vispārējām ētikas un morāles normām, komentāra (atsauksmes) konstruktīvuma un ticamības pakāpi un pieņem lēmumu par publicēšanu vai ņemšanu vērā vērtējumā.
5.4. Ja Lietotājs uzskata, ka kāds komentārs (atsauksme) pārkāpj Latvijas Republikas tiesību aktus un/vai starptautiskās normas, šos Noteikumus, satur komercnoslēpumu vai var radīt kaitējumu fiziskām vai juridiskām personām, Lietotājam ir tiesības par to informēt Moderatoru, nosūtot vēstuli uz šādu adresi: info@extrareality.lv.
5.5 Komentāra (atsauksmes) publicēšana var tikt atteikta un publicētais komentārs (atsauksme) var tikt dzēsts gadījumos, kad:
5.5.1. komentārs (atsauksme) neatbilst šo noteikumu prasībām;
5.5.2. komentārā (atsauksmē) ietvertā informācija ir pakļauta pārbaudei saskaņā ar konstitucionālo procesu, civilprocesuālajiem, civiltiesiskajiem, civilprocesuālajiem, ekonomiski procesuālajiem, kriminālprocesuālajiem tiesību aktiem, administratīvā procesa kārtību nosakošajiem tiesību aktiem, administratīvā procesa tiesību aktiem;
5.5.3. komentārs (atsauksme) neattiecas uz organizācijas, individuālā komersanta, fiziskās personas darbību, neattiecas uz to saražoto (pārdoto) preču, veikto darbu, sniegto pakalpojumu kvalitāti
5.5.4. lietotājs, kurš publicējis komentāru (atsauksmi), ir lūdzis vietnes administrāciju dzēst viņa komentāru (atsauksmi);
5.5.5. lietotājs, kurš ievietojis komentāru (atsauksmi), neatbild uz vietnes administrācijas tālruņa zvaniem (nav sasniedzams) 48 stundu laikā;
5.5.6. lietotājs, kurš komentārā (pārskatā) ir norādījis informāciju, kas var tikt uzskatīta par godu, pilsoņu cieņu vai organizāciju reputāciju aizskarošu, nevar dokumentāli apstiprināt norādītos faktus.

6. Atbildības ierobežojums.
6.1. Vietnē publicētais komentārs (atsauksme) atspoguļo Lietotāja personīgo viedokli un var nesakrist ar vietnes administrācijas viedokli. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par paša publicēto komentāru (atsauksmi).
6.2. Vietnes Administrācija nepiedalās strīdos, nevērtē publicētos komentārus (atsauksmes) un patur tiesības neizdzēst komentārus (atsauksmes), ja nav viennozīmīgas iespējas izvērtēt ziņas atbilstību likumam un šiem Noteikumiem.
6.3. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu Tīmekļa vietnes administrācijai ir pienākums pēc Latvijas Republikas tiesībsargājošo, tieslietu, tiesu iestāžu pieprasījuma sniegt šīm iestādēm informāciju par Lietotāju.
6.4. Vietnes administrācijai ir tiesības izmantot informāciju par Lietotāju, iesaistīt Lietotājus kā līdzatbildētājus, lieciniekus, trešās personas tiesā pretenziju, prasību gadījumā, kas saistītas ar Lietotāja publicēto komentāru (atsauksmi) pret Vietnes administrāciju. Lietotājam, kas ievietojis komentāru (atsauksmi), jābūt gatavam nepieciešamības gadījumā sniegt pierādījumus par komentārā (atsauksmē) sniegtās informācijas likumību, pamatotību.
6.5. Vietnes administrācija nav atbildīga pret Lietotāju un neatlīdzina Lietotājam zaudējumus, kas radušies vai kuru rašanās iespējama sakarā ar pakalpojumu sniedzēja, citu personu vai pakalpojumu, piekļuves vietnei pārtraukumiem.

7. Autortiesības.
7.1 Uz visiem vietnē publicētajiem komentāriem (atsauksmēm) attiecas autortiesības.Uz visiem aizgūtajiem materiāliem jābūt norādītam autora vārdam, ja tas ir norādīts avota vietnē. Hipersaites uz iepriekš internetā ievietotiem materiāliem ir vēlamas, un, ja autors deklarē to nepieciešamību - obligātas.
Lietotājs apņemas neuzņemties citu personu tekstu vai attēlu autorību. Lietotājs garantē tīmekļa vietnē sniegtās informācijas likumību.
7.2. Lietotājs uzņemas mantisko atbildību (zaudējumu atlīdzību, soda naudas, tiesas izdevumus), kas rodas saistībā ar jebkādām pretenzijām, tiesas prāvām, kas saistītas ar intelektuālā īpašuma aizsardzību, ko trešās personas izteikušas par Lietotāja ievietoto komentāru (atsauksmi), pilnā apmēr
7.3. Visi vietnē publicētie materiāli, tostarp lietotāju komentāri (atsauksmes), ir vietnes administrācijas īpašums.
Piekļuve vietnes materiāliem tiek nodrošināta tikai personīgai lietošanai un iepazīšanai.
Vietnē ievietoto materiālu turpmāka izmantošana, pavairošana, izplatīšana jebkādā veidā, kopēšana, pārraidīšana sabiedrības informēšanai, tulkošana, pārveidošana un izmantošana jebkādā citā veidā ir iespējama tikai norādot aktīvu saiti uz vietni extrareality.lv.
Personām, kas pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, var tikt piemēroti civiltiesiskās, administratīvās un kriminālatbildības pasākumi saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem.

1. Термины и определения.

1.1. Пользователь — физическое лицо, размещающее комментарии (отзывы) на сайте extrareality.lv (далее – сайт) и соглашающееся с настоящими Правилами
1.2. Администрация сайта — Общество с ограниченной ответственностью "GOESCAPE" и его представители.
1.3. Модератор — представитель Администрации сайта, имеющий право проводить Модерацию.
1.4. Модерация — действия Модератора по обеспечению соблюдения Пользователями настоящих Правил.
1.5. Объект комментирования — информация об организациях, индивидуальных предпринимателях, брендах, новости, фотографии и т.п., размещенные на сайте и открытые для комментирования.
1.6. Комментарий (отзыв) — информация, размещенная на сайте Пользователем, отражающая его собственное мнение относительно Объекта комментирования.

2. Согласие с Правилами.

2.1. Пользователь выражает свое согласие с настоящими Правилами и подтверждает свою обязанность по соблюдению настоящих Правил размещением комментария (отзыва), участием в голосовании на сайте.
2.2. Комментарий (отзыв), размещенный на сайте, отражает личное мнение Пользователя. Мнение Администрации сайта может не совпадать с мнением или позицией Пользователя.2.3. Незнание настоящих Правил не освобождает Пользователей от ответственности за их нарушение.

3. Права и обязанности.

3.1. Пользователь вправе:
3.1.1. свободно высказывать собственное мнение относительно Объекта комментирования в форме, не противоречащей настоящим Правилам и законодательству Республики Латвия, не нарушающей права третьих лиц.
3.2. Пользователь обязан:
3.2.1. до размещения комментария (отзыва) ознакомиться с настоящими Правилами;/
3.2.2. при размещении комментариев (отзывов) соблюдать действующее законодательство Республики Латвия, настоящие Правила;
3.2.3. при размещении комментариев действовать добросовестно и разумно, уважать честь и достоинство других Пользователей, деловую репутацию организаций, вести себя корректно и вежливо;
3.2.4. самостоятельно нести ответственность за содержание размещенного им комментария (отзыва), урегулировать любые возможные претензии со стороны третьих лиц;
3.2.5. не совершать каких-либо действий, направленных на нарушение работы сайта, включая, но не ограничиваясь, хакерские атаки, использование вредоносных программ (вирусов), изменение программного обеспечения сайта и т.д.
3.2.6. не использовать сайт для целей, запрещенных законодательством Республики Латвия.
3.3. Администрация вправе:
3.3.1. хранить информацию о Пользователе (IP-адреса, данные, указанные при регистрации на сайте, сообщения Пользователя);
3.3.2. вносить изменения в настоящие Правила без предварительного уведомления Пользователей путем размещения на сайте новой редакции настоящих Правил;
3.3.3. использовать информацию о Пользователе при предъявлении к Администрации сайта гражданских исков, претензий, связанных с содержанием комментария (отзыва) Пользователя, привлечении Администрации сайта к ответственности;
3.3.4. использовать информацию о действиях Пользователей в целях улучшения работы сайта;
3.3.5. закрыть, приостановить работу, изменить сайт либо его часть без предварительного уведомления Пользователя.
3.4. Модератор вправе:
3.4.1. удалять, редактировать любую информацию, размещенную Пользователем в любых разделах (на любых страницах) сайта, если посчитает, что указанная информация нарушает действующее законодательство Республики Латвия, требования настоящих Правил, права третьих лиц.

4. Требования к комментариям (отзывам).

4.1. Комментарий (отзыв) должен:
4.1.1. непосредственно относится к Объекту комментирования;
4.1.2. дополнять сведения, размещенные на сайте, интересной информацией и быть полезным иным Пользователям;
4.1.3. быть конструктивным, объективным и подкрепленным фактами, а при необходимости — подтвержденным документами от компетентных органов;
4.1.4. быть вежливым, корректным и соответствующим нормам морали и этики.
4.2. Комментирование возможно как с указанием имени Пользователя, так и анонимно.
4.3. Во избежание создания конфликтных ситуаций, для поддержания атмосферы взаимного уважения пользователей, а также в целях соблюдения законодательства Республики Латвия при комментировании (размещении отзыва) на сайте запрещается:
4.3.1. нарушать неприкосновенность частной жизни, включая распространение персональных данных третьих лиц (телефоны, адреса и т.п.);
4.3.2. использовать ссылки на порнографические фотографии, аудио- и видеоролики, а также аналогичную продукцию сексуального характера;
4.3.3. использовать вульгарную или непристойную, нецензурную лексику;
4.3.4. нарушать права третьих лиц на интеллектуальную собственность;
4.3.5. высказывать угрозы, клевету, оскорблять, порочить честь и достоинство граждан или деловую репутацию организаций;
4.3.6. «переходить на личности», то есть в оскорбительной, унизительной форме предъявлять претензии конкретному физическому лицу при комментировании деятельности организации (размещении отзыва о ее деятельности) либо ответе на комментарии (отзывы) других лиц;
4.3.7. размещать сообщения, содержащие нечестные приемы ведения дискуссий, провокации к нарушению настоящих Правил другими Пользователями;
4.3.8. размещать комментарии (отзывы), разжигающие социальную, межнациональную, религиозную или иную рознь
4.3.9. размещать призывы к нарушению законодательства либо рекомендации/инструкции по совершению преступных действий, экстремистские материалы;
4.3.10. размещать ссылки на вирусы, трояны и другое вредоносное программное обеспечение и/или сведения и/или руководства по их использованию;
4.3.11. размещать информацию ограниченного доступа (государственную, служебную или коммерческую тайну);
4.3.12. использовать сайт для политических дискуссий;
4.3.13. использовать чужие имена (ники) граждан, наименования организаций;
4.3.14. добавлять комментарии, носящие рекламный характер. По вопросам размещения рекламы обращайтесь к Администрации сайта;
4.3.15. добавлять ссылки (переходы) на другие источники;
4.3.16. спорить с модератором в комментариях, обсуждать политику модерирования, действия и/ или личности Модераторов либо Администрации сайта.
Если вы недовольны, направьте письмо со своей претензией и контактными данными по адресу: info@extrareality.lv;
4.3.17. использовать сайт для продажи и/или информирования о наркотических и/или психотропных веществах, прекурсорах.
4.4. Настоятельно не рекомендуется:
4.4.1. добавлять однотипные комментарии (отзывы) в разных местах (разделах) сайта;
4.4.2. добавлять бессодержательные комментарии;
4.4.3. использовать в комментариях «падонковский», «олбанский» или иной жаргон.
Постарайтесь писать грамотно;
4.4.4. добавлять комментарии не по теме;
4.4.5. использовать в комментариях ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ.
Уважайте своих собеседников, у них может сложиться мнение, что вы на них кричите.
4.4.6. оставлять комментарии на ещё не пройденные квесты;
4.5. Каждый пользователь имеет право пожаловаться на комментарий (отзыв). В случае получения мотивированных жалоб на комментарий (отзыв) Пользователя комментарий (отзыв) может быть удален Модератором.

5. Модерация.

5.1. На сайте extrareality.lv осуществляется премодерация, то есть контроль комментариев (отзывов) осуществляется до их размещения Пользователями.
Администрация сайта информирует всех заинтересованных лиц, что в силу большого количества комментариев (отзывов) она лишена возможности осуществлять полный и оперативный контроль за комментированием. В связи с этим Администрация сайта не несет никакой ответственности за достоверность и законность комментариев (отзывов), размещенных на сайте.
5.2. Администрация оставляет за собой право рассматривать отзыв неограниченное время, хотя обычно рассмотрение происходит в течение 24 часов (за исключением выходных и праздничных дней). В отдельных случаях, требующих дополнительного выяснения обстоятельств либо детального изучения, срок рассмотрения может увеличиться.
5.3. Модератор самостоятельно, исходя из личного субъективного мнения, оценивает соответствие комментария (отзыва) Пользователя требованиям настоящих Правил, общим нормам этики и морали, степень конструктивности и достоверности комментария (отзыва) и принимает решение о публикации или учёте в рейтинге.
5.4. Если Пользователь считает, что какие-либо комментарии (отзывы) нарушают законодательство Республики Латвии и/или международные нормы, настоящие Правила, содержат коммерческую тайну или способны нанести ущерб физическим или юридическим лицам, Пользователь имеет право сообщить об этом Модератору, направив письмо по адресу: info@extrareality.lv.
5.5. В размещении комментария (отзыва) может быть отказано, а размещенный комментарий (отзыв) может быть удален в случаях:
5.5.1. комментарий (отзыв) не соответствует требованиям настоящих Правил;
5.5.2. сведения, содержащиеся в комментарии (отзыве), подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством о конституционном судопроизводстве, гражданским, гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством, законодательством, определяющим порядок административного процесса, законодательством об административных процедурах;
5.5.3. комментарий (отзыв) не относится к деятельности организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не касаются качества производимых (реализуемых) ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;
5.5.4. пользователь, разместивший комментарий (отзыв), обратился к Администрации сайта с просьбой удалить его комментарий (отзыв);
5.5.5. пользователь, разместивший комментарий (отзыв), в течение 48 часов не отвечает на телефонные звонки Администрации сайта (не доступен);
5.5.6. пользователь, указавший в комментарии (отзыве) сведения, которые могут быть признаны порочащими честь, достоинство граждан или деловую репутацию организаций, не может подтвердить изложенные факты документально.

6. Ограничение ответственности.

6.1. Комментарий (отзыв), размещенный на сайте, отражает личное мнение Пользователя и может не совпадать с мнением Администрации сайта. Пользователь самостоятельно несет всю полноту ответственности за размещенный им самим комментарий (отзыв).
6.2. Администрация сайта не участвует в спорах, не дает оценку размещенным комментариям (отзывам) и оставляет за собой право не удалять комментарии (отзывы) в случае отсутствия однозначной возможности оценить соответствие сообщения законодательству и настоящим Правилам.
6.3. В соответствии с законодательством Республики Латвия Администрация сайта обязана по запросу правоохранительных, судебных органов Республики Латвия предоставлять информацию о Пользователе указанным органам.
6.4. Администрация сайта имеет право использовать информацию о Пользователе, привлекать Пользователей в качестве соответчиков, свидетелей, третьих лиц в суде в случае предъявления к Администрации сайта претензий, исков, связанных с комментарием (отзывом), размещенным этим Пользователем. Пользователь, разместивший комментарий (отзыв), должен быть готов в случае необходимости представить доказательства законности, обоснованности информации в комментарии (отзыве).
6.5. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем и не возмещает Пользователю убытки, возникшие или возникновение которых возможно в связи с перебоями в работе провайдера, иных лиц или служб, доступом к сайту.

7. Авторское право.

7.1. На все комментарии (отзывы), размещенные на сайте, распространяется авторское право.
Все заимствованные материалы должны иметь указание имени автора, если оно указано на сайте-источнике. Гиперссылки на материалы, размещенные ранее в сети Интернете, приветствуются, а в том случае, если автор заявляет об их необходимости, – требуются обязательно.
Пользователь обязуется не присваивать себе авторство чужих текстов или изображений. Пользователь гарантирует законность размещения информации на сайте.
7.2. Пользователь самостоятельно несет имущественную ответственность (возмещение убытков, штрафные санкции, судебные расходы), возникшую в связи с предъявлением третьими лицами каких-либо претензий, исков, связанных с защитой интеллектуальной собственности, касательно комментария (отзыва), размещенного Пользователем, в полном объеме.
7.3. Все материалы, размещенные на сайте, в том числе комментарии (отзывы) пользователей, являются собственностью Администрации сайта.
Доступ к материалам сайта предоставляется исключительно для личного использования и ознакомления.
Дальнейшее использование, воспроизведение, распространение любым способом, копирование, передача в эфир для всеобщего сведения, перевод, переделка и использование любым иным способом материалов, размещенных на сайте, возможно только с указанием активной ссылки на сайт extrareality.lv.
К лицам, нарушающим права на интеллектуальную собственность, могут быть применены меры гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Латвия.