Šis Publiskais līgums (turpmāk tekstā - "Līgums") nosaka informācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību, kā arī savstarpējās tiesības, pienākumus un attiecību kārtību starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Goescape", turpmāk tekstā - "Izpildītājs", un pakalpojumu patērētāju, turpmāk tekstā - "Pasūtītājs", kurš ir pieņēmis publisko piedāvājumu (piedāvājumu) noslēgt šo Līgumu, kopā saukti par Pusēm, bet katrs atsevišķi - par Pusi.

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem un nosacījumiem Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam pakalpojumus globālajā datortīklā Internet, bet Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt sniegtos pakalpojumus pilnā apmērā saskaņā ar Līguma noteikumiem un nosacījumiem.

1.2 Pakalpojumi ietver:

Pasūtītāja materiālu izvietošanas pakalpojumus attiecīgajās Izpildītāja tīmekļa vietnes lapās;

klientu piesaistīšanas pakalpojumi Pasūtītāja preču un pakalpojumu realizācijai;

pakalpojumi par piekļuves nodrošināšanu Pasūtītāja personīgajam kabinetam Izpildītāja mājas lapā;

tehniskais un informatīvais atbalsts, kā arī palīdzība Izpildītāja vietnes lietošanā.

1.3. Izpildītājam ir tiesības apstiprināt un iepazīstināt Pasūtītāju ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem, kuri no apstiprināšanas brīža ir obligāti Pasūtītāja lietošanai.

1.4. Pakalpojumu sniegšanas darbību reglamentē šis Līgums, kā arī tam pievienotie Papildu līgumi.

1.5. Līgumam pievienotie Papildu līgumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.6. Personas datu apstrādi Izpildītājs veic saskaņā ar Privātuma politiku, kas publicēta saitē https://extrareality.lv/lv/riga/blog/konfidencialitates-politika un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. Līguma noslēgšanas procedūra

2.1. Šis Līgums ir publisks līgums, saskaņā ar kuru Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumus nenoteiktam personu (Klientu) skaitam, kas ir pieteikušies noteiktajiem Pakalpojumiem.

2.2. Šī Līguma teksta publicēšana (ievietošana) tīmekļa vietnē ar šādu adresi: https://extrareality.lv/lv/riga/blog/publiska-iepirkuma-ligums ir Izpildītāja publisks piedāvājums (piedāvājums), kas adresēts nenoteiktam personu lokam, lai noslēgtu šo Līgumu.

2.3. Šī Līguma noslēgšana notiek, Pasūtītājam pievienojoties šim Līgumam, t.i., Pasūtītājam akceptējot šī Līguma noteikumus un nosacījumus kopumā, bez jebkādiem nosacījumiem, izņēmumiem un atrunām.

2.4. Par Klienta piekrišanas šā Līguma noteikumiem un nosacījumiem faktu uzskatāma Klienta veiktā samaksa par Klienta pasūtītajiem Pakalpojumiem šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

2.5. Šis Līgums, ja tiek ievērota tā akceptēšanas kārtība, tiek uzskatīts par noslēgtu vienkāršā rakstiskā formā.

3. Līguma spēkā esamības termiņš un tā laušanas kārtība

3.1. Līgums stājas spēkā no šī Publiskā līguma akceptēšanas brīža, t.i., no brīža, kad Izpildītāja norēķinu kontā tiek ieskaitīti Pasūtītāja samaksātie naudas līdzekļi, ko Pasūtītājs iemaksājis, norēķinoties par pasūtītajiem Pakalpojumiem saskaņā ar viņam izsniegto maksājuma pieprasījumu par pasūtītajiem Pakalpojumiem.

3.2. Šis Līgums ir spēkā uz nenoteiktu laiku līdz tā atcelšanai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

3.3. Šo Līgumu var lauzt:

3.3.1. pēc Pušu vienošanās;

3.3.2. vienpusēji no Pasūtītāja puses saskaņā ar šī Līguma 7.3.3. punktu.

3.3.3. Vienpusēji no Izpildītāja puses saskaņā ar šī Līguma 7.4.2. punktu.

4. Pakalpojumu sniegšanas termiņš

4.1. Pakalpojumi Pasūtītājam tiek sniegti no brīža, kad Izpildītāja norēķinu kontā tiek saņemti naudas līdzekļi kā priekšapmaksa, līdz izpildīto darbu akta parakstīšanas brīdim. Minimālais pakalpojumu sniegšanas termiņš ir 1 mēnesis. 

4.2. Pārskata periods ir kalendārais mēnesis.

4.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs vēlas atteikties no sniegtajiem pakalpojumiem, viņam ir pienākums par to paziņot Izpildītājam ne mazāk kā 10 darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā līdzekļi, kas samaksāti kā priekšapmaksa par Izpildītāja pakalpojumiem, netiek atgriezti Pasūtītājam, bet tiek izmantoti līdz to pilnīgai izlietošanai.

4.4. Informācijas glabāšana un apstrāde Izpildītāja mājas lapas personīgajā skapī tiek veikta tikai Izpildītāja noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 1 (vienu) mēnesi pēc pārskata perioda beigām un ilgāks par 60 (sešdesmit) mēnešiem pēc pārskata perioda beigām. Izpildītājam ir tiesības dzēst Pasūtītāja datus, kas radušies un saņemti pakalpojumu sniegšanas procesā, pēc šī termiņa beigām.

5. Pakalpojumu izmaksas

5.1. Līgumā paredzēto pakalpojumu izmaksas nosaka šāds Izpildītāja tarifs:

- Bāzes komisijas maksa - 15% no pasūtījuma summas.

Pasūtītājam un Izpildītājam kopīgi vienojoties, Pakalpojumu izmaksas var tikt mainītas, kas tiks atspoguļots rēķinā. Pasūtītāja rēķina apmaksa ir Izpildītāja un Pasūtītāja vienošanās par cenu apstiprinājums.

5.2. Apmaksājot rēķinu, Pasūtītājs apliecina savu piekrišanu pakalpojumu izmaksām un Izpildītāja tarifiem.

5.3. Pasūtītāja saistības samaksāt par Izpildītāja pakalpojumiem uzskatāmas par izpildītām no naudas līdzekļu saņemšanas brīža Izpildītāja norēķinu kontā.

5.4. Juridisko personu norēķini tiek veikti euro.

5.5. Tarifu summas, kas noteiktas 5.5.1. un 5.5.2. punktā, ir spēkā līdz 2013. gada 31. decembrim. Šī Līguma 5.1. punktā ir norādītas bez PVN. Gadījumā, ja Izpildītājam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pienākums maksāt PVN, Izpildītājs apņemas par to paziņot Pasūtītājam. Šādā gadījumā Līguma 5.2. punktā noteiktie tarifi tiek piemēroti saskaņā ar Līguma 5.2. punktu. 5.1. PVN tiks papildus aprēķināts no Līguma 5.1. punktā noteiktajiem tarifiem.

6. Norēķinu procedūra

6.1 Norēķinu procedūra paredz 100% priekšapmaksu par sniegtajiem pakalpojumiem.

6.2. Priekšapmaksa tiek veikta Izpildītāja norēķinu kontā vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms Pakalpojumu sniegšanas termiņa sākuma datuma vai pirms rēķinā norādītā datuma.

6.3. Ja priekšapmaksa netiek veikta, pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta. Šādā gadījumā Pasūtītājs nevarēs pārvaldīt savus produktus Izpildītāja mājaslapā Personīgajā kabinetā.

6.4. Pasūtītājs par pakalpojumiem norēķinās, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

6.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad naudas līdzekļi tiek ieskaitīti Izpildītāja norēķinu kontā.

7. Pušu tiesības un pienākumi

7.1 Klients apņemas:

7.1.1. Apmaksāt par Pakalpojumiem Līgumā un rēķinos noteiktajā apmērā un termiņos.

7.1.2. Savlaicīgi nodot Izpildītājam visu Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

7.1.3. Patstāvīgi kontrolēt sniegtās informācijas atbilstību. 

7.1.4. Pasūtītājs garantē, ka Pasūtītāja izvietotie materiāli atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām par autortiesībām un blakustiesībām, aizsardzību pret negodīgu konkurenci. 

7.1.5. Pieņemt sniegtos Pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem un nosacījumiem.

7.1.6. Nenodot no Izpildītāja saņemto informāciju, kas saistīta ar Līguma ietvaros sniegto pakalpojumu sniegšanu, trešajām personām un neizmantot to jebkādā citā veidā, kas var kaitēt Izpildītāja interesēm.

7.1.7. Līguma laušanas gadījumā informēt Izpildītāju ierakstītā vēstulē, e-pastā vai ar kurjeru starpniecību.

7.1.8. Katru dienu pārbaudīt e-pastu, kā arī ziņojumus kurjeros un rekvizītos norādītās pasta un juridiskās adreses, lai savlaicīgi saņemtu no Izpildītāja rēķinus par Pakalpojumu apmaksu un citu svarīgu informāciju.

7.2. Izpildītājs apņemas:

7.2.1. Sniegt Pakalpojumus kvalitatīvi un savlaicīgi saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.2.2. Nenodot un neuzrādīt Izpildītāja rīcībā esošo Pasūtītāja dokumentāciju trešajām personām, izņemot kompetentu valsts iestāžu oficiālus pieprasījumus.

7.2.3. Līguma laušanas gadījumā paziņot par to Pasūtītājam ierakstītā vēstulē, e-pastā vai kurjerpastā.

7.2.4. Katru dienu pārbaudīt e-pastu un kurjerus, lai savlaicīgi saņemtu no Pasūtītāja rēķinus par Pakalpojumu apmaksu un citu svarīgu informāciju.

7.3 Klientam ir tiesības:

7.3.1 Kontrolēt Pakalpojumu sniegšanu, neiejaucoties Izpildītāja darbībā.

7.3.2 Saņemt no Izpildītāja mutiskus un rakstiskus paskaidrojumus saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma brīža.

7.3.3. Atkāpties no Līguma izpildes, par to brīdinot 10 darba dienas iepriekš.

7.3.4. Izbeigt šo Līgumu, ja nepiekrīt Izpildītāja veiktajiem Līguma grozījumiem un/vai papildinājumiem.

7.4. Izpildītājam ir tiesības:

7.4.1. Pieprasīt samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem.

7.4.2 Atteikties no Līguma izpildes, paziņojot par to Pasūtītājam ierakstītā vēstulē, e-pastā vai kurjerpastā.

7.4.3 Saņemt no Pasūtītāja informāciju, kas nepieciešama Līguma saistību izpildei. 7.4.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs neiesniedz vai iesniedz nepilnīgu vai nepareizu informāciju, Izpildītājam ir tiesības apturēt savu Līgumā noteikto saistību izpildi līdz nepieciešamās informācijas iesniegšanai.

7.4.4 piesaistīt trešās personas, lai tās sniegtu pakalpojumus Klientam.

7.4.5. Pakalpojumu sniegšanas gaitā iegūto informāciju izmantot statistikas un analītiskiem mērķiem.

7.4.6. Apturēt Līguma saistību izpildi līdz brīdim, kad Klients izpilda savas saistības, kā arī atklāto Līguma 7.1.1.-7.1.8. punktā minēto pārkāpumu gadījumā.

7.4.8. Pasūtītāja saistību nepienācīgas izpildes gadījumā vai Pasūtītāja atklātu šī Līguma 7.1.1.1.-7.1.8. punktos norādīto nosacījumu pārkāpumu gadījumā bloķēt piekļuvi Personīgajam kontam Izpildītāja mājas lapā.

8. Pakalpojumu sniegšanas-pieņemšanas procedūra

8.1. 8.1.1. Izpildītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no atskaites perioda beigu datuma iesniedz Pasūtītājam pa pastu, vai e-pastu, vai nosūtot kurjerpastā elektroniskā veidā izpildīto darbu aktu (turpmāk - Akts) 2 (divu) eksemplāru (papīra formā) vai 1 (viena) eksemplāra (elektroniskā formā) apjomā. 

8.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Akta saņemšanas dienas vai nu pieņem Aktā norādītos pakalpojumus, parakstot Aktu, vai nosūta Izpildītājam ierakstītā vēstulē, pa e-pastu vai kurjeru rakstiskus motivētus iebildumus par Aktu. Atkarībā no Akta izsniegšanas Pasūtītājam veida, par Akta saņemšanas datumu uzskata vai nu pasta sūtījuma ar pievienoto Aktu papīra formā saņemšanas datumu, vai elektroniskā pasta sūtījuma ar pievienoto Aktu elektroniskā formā saņemšanas datumu.

8.3. Puses ir vienojušās, ka gadījumā, ja piecu darba dienu laikā no Akta saņemšanas dienas Pasūtītājs nav iesniedzis Izpildītājam rakstveida motivētus iebildumus par Aktu ierakstītā vēstulē, e-pastā vai kurjerpastā, Akts tiek uzskatīts par Pasūtītāja parakstītu, un Aktā norādītie Pakalpojumi tiek uzskatīti par pienācīgi sniegtiem un Pasūtītāja akceptētiem.

9. Pušu atbildība

9.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas tiesību aktiem.

9.2. Izpildītājs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai negūto peļņu, kas radušies trešo personu vainas dēļ un/vai zaudējumiem, kas tieši vai netieši saistīti ar pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu.

9.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs pārkāpj šī Līguma 7.1.1. - 7.1.8. punktā noteiktās saistības, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu vienas bāzes vienības apmērā par katru pārkāpuma faktu. 

10. Konfidencialitāte

10.1. Komerciālā informācija, ko Puses un to darbinieki saņem saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu Klientam, ir uzskatāma par konfidenciālu (turpmāk - konfidenciāla informācija) un bez attiecīgās Puses pilnvarotas amatpersonas iepriekšējas rakstiskas piekrišanas netiek izpausta trešajām personām, izņemot Līguma 7.4.5. punktā noteiktos gadījumus. Šis ierobežojums neattiecas uz informāciju - uz kuru attiecas izpaušana saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu noteikumiem un Izpildītāja veikto uzdevumu būtību; - kura nodošanas brīdī ir vispārzināma, tostarp publicēta vai kļuvusi zināma neierobežotam personu skaitam, nepārkāpjot šo Līgumu un Pušu un/vai to darbinieku vainu; - kura jau ir zināma otrai Pusei vai kļuvusi zināma pirms sarunām vai kāda projekta īstenošanas vai to laikā, nepārkāpjot šā Līguma noteikumus. Ja vienas Puses sniegtā informācija jau ir zināma otrai Pusei, tā nekavējoties par to informē otru Pusi.

10.2. Katra no Pusēm apņemas konfidenciālo informāciju izmantot tikai un vienīgi kopīgā darba izpildes ietvaros un nodrošināt pieeju tai tikai personām, kas tieši iesaistītas minētajā darbā, izņemot Līguma 7.4.5. punktā noteiktos gadījumus. 10.3. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka to darbinieki, konsultanti, saistītie un meitas uzņēmumi, darbuzņēmēji ievēro minētās informācijas konfidencialitāti.

10.3. Ja vien Puses nav vienojušās citādi, konfidenciāla informācija ir un paliek tās Puses intelektuālais īpašums, kura šo informāciju nosūta.

10.4. Izpildītājam ir tiesības pēc savas iniciatīvas pieminēt un norādīt Pakalpojumu sniegšanas Pasūtītājam faktu, kā arī sniegt sniegto Pakalpojumu vispārinātu aprakstu Izpildītāja rakstiskajos (mutiskajos) materiālos, tostarp, bet ne tikai, Izpildītāja interneta vietnē, Izpildītāja prezentācijās, drukātajos un citos produktos, kā arī izplatot informāciju jebkādā citā veidā.

11. No Līguma izrietošo strīdu izšķiršana

11.1. Prasījumu pirmstiesas strīdu no Līguma izšķiršanas procedūra Pusēm ir obligāta.

11.2. Pretenzijas vēstules Puses nosūta ierakstītā vēstulē uz Pušu atrašanās vietu.

11.3. Pretenzijas vēstuļu nosūtīšana Pusēm citādā veidā, nekā noteikts Līguma 11.2. punktā, nav atļauta.

11.4. Pretenzijas vēstules izskatīšanas termiņš ir desmit darba dienas no tās saņemšanas dienas pie adresāta.

11.5. Strīdi, kas izriet no Līguma, tiek risināti tiesā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

12. Nepārvaramas varas apstākļi

12.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu, proti: ugunsgrēka, plūdu, zemestrīces, streika, kara, valsts iestāžu, trešo personu darbības vai citu no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ.

12.2. Puse, kura nevar izpildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu, par to savlaicīgi, bet ne vēlāk kā piecu kalendāro dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski paziņo otrai Pusei, iesniedzot kompetentu iestāžu izsniegtus pamatojošus dokumentus.

12.3. Puses atzīst, ka Pušu maksātnespēja nav uzskatāma par nepārvaramas varas apstākļiem.

13. Līguma grozījumu un papildinājumu veikšanas kārtība

13.1. Grozījumi un/vai papildinājumi šajā Līgumā tiek veikti vienpusēji ar Izpildītāja lēmumu.

13.2. Izpildītāja pēc savas iniciatīvas veiktie grozījumi un/vai papildinājumi šajā Līgumā stājas spēkā ne agrāk kā piecas kalendārās dienas pēc to apstiprināšanas.

13.3. Izpildītāja veiktie grozījumi un/vai papildinājumi šajā Līgumā sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos stājas spēkā vienlaikus ar šo normatīvo aktu izmaiņu stāšanos spēkā.

13.4. Šī Līguma grozījumu un/vai papildinājumu tekstu vai tā jaunās redakcijas izvietošanu (publicēšanu) Izpildītāja oficiālajā mājas lapā internetā pēc adreses: https://extrareality.lv/lv/riga/blog/publiska-iepirkuma-ligums Izpildītājs veic ne vēlāk kā piecas kalendārās dienas pirms grozījumu un/vai papildinājumu spēkā stāšanās dienas (izņemot šī Līguma 13.3. punktā noteikto gadījumu).

13.5. Ja Klients nepiekrīt veiktajiem grozījumiem un/vai papildinājumiem, tam ir tiesības izbeigt šo Līgumu saskaņā ar šī Līguma 7.3.4. punktu.

13.6. Par šā Līguma izbeigšanu atzīstams arī jebkurš Pasūtītāja rakstveida paziņojums par nepiekrišanu veiktajiem grozījumiem un/vai papildinājumiem, par šī Līguma jaunās redakcijas neievērošanu vai par atteikšanos ievērot tā noteikumus.

13.7. Puses bez ierunām vienojas, ka klusēšana (rakstisku paziņojumu par šī Līguma izbeigšanu vai par nepiekrišanu atsevišķiem šī Līguma noteikumiem, tai skaitā Pakalpojumu cenu izmaiņām) ir atzīstama par Pasūtītāja piekrišanu un pievienošanos jaunajai šī Līguma redakcijai.

14. Citi noteikumi un nosacījumi

14.1. Pusēm nav papildu mutisku vienošanos. Līguma teksta saturs pilnībā atbilst Pušu patiesajai gribai.

14.2. Visa sarakste par Līguma priekšmetu, kas notikusi pirms Līguma noslēgšanas, zaudē spēku no Līguma noslēgšanas brīža.

14.3. Puses atzīst, ka gadījumā, ja kāds no Līguma noteikumiem Līguma darbības laikā zaudē spēku tiesību aktu izmaiņu dēļ, pārējie Līguma noteikumi ir saistoši Pusēm Līguma darbības laikā.

14.4. Līguma Puses atļauj izmantot analogus amatpersonu pašrocīgus parakstus un zīmoga nospiedumu, t.i., minētā paraksta (zīmoga nospieduma) grafisku atveidojumu ar kopēšanas vai tipogrāfisku metodi, slēdzot Līgumu, tā papildus vienošanās, rēķinus, izpildīto darbu aktus, kā arī uz juridiski nozīmīgiem dokumentiem, kurus Puses noformē saskaņā ar Līgumu.

14.5. Puses saskaņā ar šo Līgumu atzīst dokumentu, kuru teksti saņemti, izmantojot elektroniskos saziņas kanālus (e-pasts, kura adreses norādītas šajā Līgumā, vai nosūtīti vēlāk, veicot darbu saskaņā ar Līgumu), juridisko spēku līdzvērtīgi vienkāršā rakstiskā formā noformētiem dokumentiem, izņemot šajā Līgumā noteiktos gadījumus. Vēstules, kas nosūtītas, izmantojot norādītos saziņas kanālus, tiek uzskatītas par pienācīgi nosūtītām.

14.6. Puses uzņemas pienākumu savlaicīgi pārbaudīt uz e-pasta adresēm saņemto korespondenci un uzņemas visus riskus, kas saistīti ar nelabvēlīgu seku iestāšanos šī pienākuma neizpildes (nepienācīgas izpildes) rezultātā.

15. Pušu dati

15.1. Puses bez ierunām vienojas par Pasūtītāja rekvizītiem uzskatīt Izpildītāja izdotajā aktā norādīto informāciju.

15.2. Izpildītāja rekvizīti:

SIA "GOESCAPE" 
TAX ID NUMBER:  5252990401
Varšava, iela. Długa, 29, indekss: 00-238
PKO Bank Polska,20 1020 1042 0000 8202 0579 6166
IBAN: PL80102010420000890205782133
BIC SWIFT BPKOPLPW
info@extrareality.lv

Публичный договор возмездного оказания услуг.

Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет порядок предоставления информационных услуг, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью «Goescape», именуемым в дальнейшем «Исполнитель» и потребителем услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора, вместе именуемые Стороны, а индивидуально — Сторона.

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, осуществляемые в глобальной компьютерной сети Интернет, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

1.2. В состав Услуг входит:
услуги по размещению материалов Заказчика на релевантных страницах сайта Исполнителя;
услуги по привлечению клиентов для реализации товаров и услуг Заказчика;
услуги по предоставлению доступа к Личному кабинету Заказчика на сайте Исполнителя;
техническая и информационная поддержка, а также помощь в использовании сайта Исполнителя.

1.3. Исполнитель вправе утвердить и довести до сведения Заказчика Правила использования сайта, которые с момента утверждения являются обязательными для использования Заказчиком.

1.4. Деятельность по оказанию Услуг регламентируется настоящим Договором, а также Дополнительными соглашениями к нему.

1.5. Дополнительные соглашения к Договору являются неотъемлемой частью Договора.

1.6. Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем в соответствии с Политикой конфиденциальности, размещенной по ссылке https://extrareality.lv/lv/riga/blog/konfidencialitates-politika, которое является неотъемлемой частью Договора.

2. Порядок заключения договора

2.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся за указанными Услугами.

2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте по следующему адресу: https://extrareality.lv/lv/riga/blog/publiska-iepirkuma-ligums является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор.

2.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок.

2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата Заказчиком заказанных им Услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

2.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в простой письменной форме.

3. Срок действия договора и порядок его расторжения

3.1. Договор вступает в силу с момента акцепта настоящего Публичного договора, т.е. с момента зачисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств, уплаченных Заказчиком в счет оплаты заказанных им Услуг в соответствии с выставленным ему требованием об оплате заказанных Услуг.

3.2. Настоящий Договор действует в течение неопределенного срока вплоть до его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

3.3.1. по соглашению Сторон;

3.3.2. В одностороннем порядке Заказчиком в соответствии с п.7.3.3 настоящего Договора.

3.3.3. В одностороннем порядке Исполнителем в соответствии с п.7.4.2 настоящего Договора.

4. Срок оказания услуг

4.1. Услуги оказываются Заказчику с момента поступления в качестве предоплаты денежных средств на расчетный счет Исполнителя и до момента подписания акта выполненных работ. Минимальный срок оказания услуг – 1 месяц. 

4.2. Отчетный период – календарный месяц.

4.3. В случае, если Заказчик намерен отказаться от оказываемых услуг, он обязан уведомить об этом Исполнителя не менее, чем за 10 рабочих дней. При этом средства, внесенные как предоплата за услуги Исполнителя, не возвращаются Заказчику, а используется, то полного их исчерпания.

4.4. Хранение и обработка информации в личном кабинете сайта Исполнителя производится в течение срока, установленного Исполнителем единолично, который не может быть менее 1 (одного) месяца после окончания отчетного периода, и более 60 (шестидесяти) месяцев после окончания отчетного периода. Исполнитель вправе удалять данные Заказчика, возникшие и полученные в процессе оказания услуг по истечению этого срока.

5. Стоимость услуг

5.1.Стоимость услуг по Договору определяется по следующему тарифу Исполнителя:

- Базовая комиссия - 15% от суммы заказа.

По совместной договоренности между Заказчиком и Исполнителем стоимость Услуг может быть изменена, что будет отражено в счете. Оплата счета Заказчиком является подтверждением согласования цены между Исполнителем и Заказчиком.

5.2.Оплачивая счет, Заказчик подтверждает согласие со стоимостью услуг и тарифами Исполнителя.

5.3.Обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.4.Оплата юридическими лицами производится в евро.

5.5. Размеры тарифов, предусмотренные п. 5.1. настоящего Договора, указываются без НДС. В случае возникновения у Исполнителя в соответствии с законодательством обязанности по уплате НДС Исполнитель обязуется уведомить об этом Заказчика. В этом случае на размеры тарифов, предусмотренные п. 5.1. Договора, будет дополнительно начисляться НДС.

6. Порядок расчетов

6.1. Порядок расчетов подразумевает 100% предоплату за оказываемые услуги.

6.2. Предоплата вносится на расчетный счет Исполнителя минимум за 3 (три) рабочих дня до даты начала срока оказания Услуг или до даты, указанной в счете.

6.3. В случае отсутствия предоплаты, оказание услуг прекращается. Заказчику в таком случае будет недоступно управление своими продуктам в Личном кабинете на сайте Исполнителя.

6.4. Заказчик оплачивает услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

6.5. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

7. Права и обязанности сторон

7.1. Заказчик обязуется:

7.1.1. Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором и счетами.

7.1.2. Своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для оказания Услуг информацию и документацию.

7.1.3. Самостоятельно контролировать актуальность предоставляемой информации. 

7.1.4. Заказчик гарантирует, что размещаемые Заказчиком материалы соответствуют требованиям законодательства Республики Латвии об авторском праве и смежных правах, защите от недобросовестной конкуренции. 

7.1.5. Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.

7.1.6. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием услуг по Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.

7.1.7. В случае расторжения Договора уведомить об этом Исполнителя посредством заказного почтового отправления, электронной почты или сообщения в мессенджерах.

7.1.8. Ежедневно проверять электронную почту, а также сообщения в мессенджерах и почтовые и юридические адреса, указанные в реквизитах, с целью своевременного получения от Исполнителя счетов на оплату Услуг и другой важной информации.

7.2. Исполнитель обязуется:

7.2.1. Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.

7.2.2. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика, за исключением официальных запросов компетентных государственных органов.

7.2.3. В случае расторжения Договора уведомить об этом Заказчика посредством заказного почтового отправления, электронной почты или сообщения в мессенджерах.

7.2.4.  Ежедневно проверять электронную почту, а также сообщения в мессенджерах с целью своевременного получения от Заказчика счетов на оплату Услуг и другой важной информации.

7.3. Заказчик вправе:

7.3.1. Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

7.3.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием Услуг, не позднее трех рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования.

7.3.3. Отказаться от исполнения Договора при условии предупреждения об этом за 10 рабочих дней.

7.3.4. Расторгнуть настоящий Договор в случае несогласия с вносимыми Исполнителем изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор.

7.4. Исполнитель вправе:

7.4.1. Требовать оплаты за оказываемые Услуги.

7.4.2. Отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Заказчика посредством заказного почтового отправления, электронной почты или сообщения в мессенджерах.

7.4.3. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.

7.4.4. Привлекать третьих лиц для оказания услуг Заказчику.

7.4.5. Использовать информацию, полученную посредством оказания услуг, в статистических и аналитических целях.

7.4.6. Приостановить исполнение своих обязательств по Договору до момента исполнения Заказчиком своих обязательств, а также в случае выявленных нарушений, указанных в п.7.1.1-7.1.8 настоящего Договора.

7.4.8. В случае ненадлежащего исполнения своих обязательств Заказчиком или в случае выявления нарушений Заказчиком условий, указанных в п.7.1.1-7.1.8 настоящего Договора, блокировать доступ к Личному кабинету на сайте Исполнителя.

8. Порядок сдачи-приема услуг

8.1. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты окончания отчетного периода Исполнитель предоставляет Заказчику посредством почтового отправления, или электронной почты, или отправки в мессенджере в электронном виде Акт выполненных работ (далее по тексту – Акт) в количестве 2 (два) экземпляра (в случае бумажного носителя) или 1 (один) экземпляр (в случае электронного вида). 

8.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта Заказчик обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить Исполнителю посредством заказного почтового отправления, электронной почты или в мессенджере письменные мотивированные возражения к Акту. Под днем получения Акта понимается, в зависимости от способа предоставления Заказчику Акта, или дата получения почтового отправления с вложенным Актом на бумажном носителе, или дата получения электронного сообщения с вложенным Актом в электронном виде.

8.3. Стороны пришли к соглашению, что если в течение пяти рабочих дней со дня получения Акта Заказчик не представил Исполнителю письменные мотивированные возражения к Акту посредством заказного почтового отправления, электронной почты или в мессенджере, то Акт считается подписанным Заказчиком, а Услуги, указанные в Акте — оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком.

9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством Республики Латвия.

9.2. Исполнитель не несет ответственность за любые убытки или упущенные выгоды, наступившие по вине третьих лиц и/или убытки, напрямую или косвенно связанные с оказанием Заказчику услуг, предусмотренных настоящим Договором.

9.3. В случае нарушения Заказчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 7.1.1 - 7.1.8, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере одной базовой величины за каждый факт нарушения. 

10. Конфиденциальность

10.1. Коммерческая информация, полученная Сторонами и их сотрудниками в связи с оказанием Услуг Заказчику, считается конфиденциальной (в дальнейшем – конфиденциальная информация) и не должна передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия уполномоченного на то должностного лица соответствующей Стороны, за исключение случаев, указанных в пункте 7.4.5. Договора. Данное ограничение не распространяется на информацию: - подлежащую оглашению в соответствии с положениями применяемого законодательства и с существом поручений, исполняемых Исполнителем; - общеизвестную на момент передачи, в том числе опубликованную или ставшую известной неограниченному кругу лиц без нарушения настоящего Договора и вины в этом Сторон и/или их сотрудников; - уже известную другой Стороне или ставшую известной до или в период переговоров либо осуществления какого-либо проекта без нарушения условий настоящего Договора. Если предоставленная одной из Сторон информация уже известна другой Стороне, последняя должна незамедлительно сообщить ей об этом.

10.2. Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно в рамках выполнения совместной работы и предоставлять доступ к ней только лицам, непосредственно занимающимся указанными работами за исключением случаев, указанных в пункте Договора 7.4.5. Стороны обязуются принимать все необходимые меры, чтобы их сотрудники, консультанты, зависимые и дочерние общества, подрядчики сохраняли конфиденциальность вышеуказанной информации.

10.3. Если нет иных договоренностей Сторон, конфиденциальная информация является и остается интеллектуальной собственностью Стороны, передающей информацию.

10.4. Исполнитель вправе по собственной инициативе упоминать и указывать на факт оказания Услуг Заказчику, а также делать обобщенное описание оказанных Услуг в письменных (устных) материалах Исполнителя, в том числе, но не исключительно, на интернет-сайте Исполнителя, в презентациях Исполнителя, в печатной и иной продукции, а также при распространении информации иным образом.

11. Разрешение споров из договора

11.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

11.2. Претензионные письма направляются Сторонами заказным почтовым отправлением по местонахождению Сторон.

11.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в пункте 11.2 Договора не допускается.

11.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет десять рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

11.5. Споры по Договору разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.

12. Форс-мажор

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти, третьих лиц или других независящих от Сторон обстоятельств.

12.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее пяти календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

12.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс мажорным обстоятельством.

13. Порядок внесения изменений и дополнений в договор

13.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем порядке по решению Исполнителя.

13.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор по собственной инициативе, вступают в силу не ранее, чем через пять календарных дней после их утверждения.

13.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор в связи с изменением законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в данных актах законодательства.

13.4. Размещение (опубликование) текстов изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новой редакции на официальном сайте Исполнителя по следующему адресу: https://extrareality.lv/lv/riga/blog/publiska-iepirkuma-ligums производится Исполнителем в срок не позднее, чем за пять календарных дней до даты вступления в силу вносимых изменений и/или дополнений (за исключением случая, предусмотренного п.13.3 настоящего Договора).

13.5. В случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в соответствии с п.7.3.4 настоящего Договора.

13.6. Уведомлением о расторжении настоящего Договора также признается любое письменное уведомление Заказчика о несогласии с внесенными изменениями и/или дополнениями, либо о неприсоединении к новой редакции настоящего Договора или об отказе соблюдать его условия.

13.7. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных уведомлений о расторжении настоящего Договора, либо о несогласии с отдельными положениями настоящего Договора, в том числе с изменением цен на Услуги) признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции настоящего Договора.

14. Прочие условия

14.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

14.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

14.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

14.4. Стороны Договора допускают использование аналоговых собственноручных подписей должностных лиц и оттиска печати, т.е. графическое воспроизведение указанной подписи (оттиска печати) средствами копирования или типографским способом, при заключении Договора, дополнительных соглашений к нему, счетов, актов выполненных работ, а также на юридически значимых документах, оформляемых Сторонами в рамках Договора.

14.5. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу документов, тексты которых получены по электронным каналам связи (электронная почта, адреса которой указаны в настоящем Договоре, либо переданы впоследствии в ходе работы по Договору), наравне с исполненными в простой письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. Письма, направленные по указанным каналам связи, считаются направленными надлежащим образом.

14.6. Стороны принимают обязательство своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на адреса электронной почты, и несут все риски, обусловленные наступлением неблагоприятных последствий вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) этого обязательства.

15. Реквизиты сторон

15.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать информацию, указанную в выставленном Исполнителем Акте.

15.2. Реквизиты Исполнителя:

OOO "GOESCAPE" 
NIP:  5252990401
Warszawa, ul. Długa, 29, индекс: 00-238
PKO Bank Polska,20 1020 1042 0000 8202 0579 6166
IBAN: PL80102010420000890205782133
BIC SWIFT BPKOPLPW
info@extrareality.lv