• Русскоязычная версия политики бронирования квестов
  • Escape Rooms Booking Policy in English language

Kvestu rezervēšanas politika

Pirms rezervācijas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet Extrareality.lv konfidencialitātes politiku un šos noteikumus.

1.Lietotājs apņemas:

1.1 Rezervējot ceļojumu, lietotājs apņemas sniegt precīzu kontaktinformāciju;

1.2. Ievērot vecuma ierobežojumus un ierobežojumus, kas saistīti ar to personu skaitu, kuras piedalās Kvestā vienlaicīgi, saskaņā ar informāciju, kas ietverta Kvesta aprakstā Tīmekļa vietnē;

1.3. Pirms dalības Kvestā būt instruētam un ievērot drošības noteikumus, ko noteikusi par Kvesta norisi atbildīgā persona (turpmāk - Kvesta organizators);

1.4. atteikties no dalības Kvestā, ja viņam/viņai ir apstākļi un/vai slimības, kas neļauj droši veikt pasākumu, tostarp, bet ne tikai: grūtniecība, sirds un asinsvadu slimības, neiropsihiski traucējumi un citi;

1.5. pirms pasākuma sākuma ierasties Kvest norises vietā;

1.6. Gadījumā, ja nepieciešams atcelt rezervāciju, iepriekš informēt Extrareality vai Kvest organizatoru.

2. Lietotājam ir aizliegts:

2.1 Piedalīties Kvestā alkohola un/vai narkotiku reibuma stāvoklī;

2.2. Piedaloties Kvestā, izdarīt fizisku ietekmi uz citām personām, kas piedalās pasākumā, ja vien Kvesta noteikumos nav noteikts citādi;

2.3. nokavēt rezervētā kvesta sākumu;

2.4. apzināti bojāt rekvizītus, aprīkojumu, telpas, kurās notiek kvests, un citu kvesta organizatora īpašumu.

3. Kvesta organizatoram ir tiesības:

3.1 Ja Lietotājs sniedz neuzticamu (nepareizu) kontaktinformāciju, Organizators var: 3.1. atcelt Kvesta rezervāciju, ja Lietotājs sniedz neuzticamu (nepareizu) kontaktinformāciju;

3.2. pieprasīt Lietotājam veikt priekšapmaksu par Kvestu pirms rezervētā laika sākuma. Ja Lietotājs atsakās veikt priekšapmaksu, Organizatoram ir tiesības atcelt rezervāciju;

3.3 Veikt audio un video ierakstu Kvesta telpās, lai kontrolētu Lietotāja, Kvesta Organizatora darbinieku un Kvesta drošību. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt šim Noteikumu punktam, Lietotājam ir tiesības atteikties no dalības Kvestā;

3.4. Nepieļaut un/vai atstādināt Lietotāju no dalības Kvestā, ja ir aizdomas, ka Lietotājs atrodas alkohola un/vai narkotisko vielu reibuma stāvoklī. Šādas apturēšanas gadījumā nauda, ko Lietotājs samaksājis par dalību Kvestā, netiek atmaksāta;

3.5. Gadījumā, ja Lietotājs pārkāpj šo Noteikumu 4.2. punkta 2. apakšpunktu (apzināta Kvesta īpašuma bojāšana), Lietotājs tiek priekšlaicīgi izslēgts no dalības Kvestā. Šādas apturēšanas gadījumā nauda, ko Lietotājs samaksājis par dalību Kvestā, netiek atmaksāta. Kvesta organizatoram ir tiesības pieprasīt kompensāciju par sabojāto rekvizītu, aprīkojumu, dekorācijām un citu Kvesta organizatora īpašumu;

3.6. Ja Lietotājs bez attaisnojoša iemesla kavējas ilgāk par 10 minūtēm, pēc saviem ieskatiem neļaut Lietotājam piedalīties Kvestā vai proporcionāli samazināt dalības laiku Kvestā. Šādas apturēšanas gadījumā nauda, ko Lietotājs samaksājis par dalību Kvestā, netiek atmaksāta;

3.7. Gadījumā, ja Lietotājs ir pārkāpis šo Noteikumu 2. punkta 1. apakšpunktu. 3.8. Šo noteikumu 2.1. p. 1. punktu nepieļaut un/vai apturēt no dalības Kvestā;

3.8. 4. p. 1. p. pārkāpuma gadījumā, ja tiek pārkāpts 4. p. 1. p. 4.1. p.1. šo noteikumu 4.1. punktu, priekšlaicīgi izslēgt Lietotāju no dalības Kvestā. Šādas apturēšanas gadījumā nauda, ko Lietotājs samaksājis par dalību Kvestā, netiek atmaksāta.

4. Extrareality.lv atbildības ierobežojums:

4.1 Extrareality.lv nav atbildīga par Lietotāja iespējamām prettiesiskām darbībām attiecībā pret trešajām personām vai trešajām personām attiecībā pret Lietotāju;

4.2. Saites Mājas lapā, kas ved uz resursiem, kuri atrodas trešo personu tīmekļa vietnēs, ir izvietotas Lietotāju ērtībai un nenozīmē, ka Extrareality apstiprina citu tīmekļa vietņu saturu. Extrareality neuzņemas atbildību par šo resursu pieejamību vai to saturu. Šis paziņojums attiecas uz visām Vietnē norādītajām saitēm un visu to interneta vietņu saturu, kuras ir pieejamas, izmantojot Vietnes banerus un saites;

4.3. Extrareality neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem (faktiskiem vai iespējamiem), kas radušies saistībā ar šo Vietni, tās izmantošanu vai nespēju to izmantot;

4.4. Extrareality nav atbildīga par jebkādiem kavējumiem vai neveiksmēm darījuma procesā (ieskaitot rezervāciju, maksājumu darījumus), ko izraisījusi nepārvarama vara, kā arī par jebkādiem telekomunikāciju, datoru, elektrisko un citu saistīto sistēmu darbības traucējumiem;

4.5. Extrareality nav atbildīga par pārskaitījumu sistēmu, banku, maksājumu sistēmu darbību un kavējumiem, kas saistīti ar to darbību;

4.6. Extrareality nav atbildīga par Quest priekšapmaksu, kas veikta tieši Quest organizatoram;

4.7. Extrareality neplāno saņemt informāciju no nepilngadīgām personām un iesaka nepilngadīgo likumīgajiem pārstāvjiem ļaut nepilngadīgajiem strādāt internetā tikai viņu pašu kontrolē;

4.8. Extrareality nav atbildīga par jebkādu datu par Kvestu, Kvesta Organizatoru, tostarp par Kvesta apmeklējuma izmaksām, atbilstību, ja Kvesta Organizators nesniedz attiecīgo informāciju, izmantojot API lietojumprogrammas saskarni. Gadījumā, ja Lietotājs atklāj neatbilstību starp faktisko informāciju un Mājas lapā ievietoto informāciju, Lietotājam ir tiesības iesniegt attiecīgu pretenziju Kvesta organizatoram, informējot Extrareality par konstatētajiem pārkāpumiem;

4.9. Extrareality neatbild par Kvesta organizatora sniegtā pakalpojuma kvalitāti, tostarp par iespējamiem tehniskiem traucējumiem, kļūmēm pasākuma laikā, pakalpojuma kvalitāti, neatbilstībām starp Kvesta vērtējumu, informāciju par to, atsauksmēm un atsauksmēm, kas publicētas Tīmekļa vietnē, u.c.;

4.10. Extrareality nav atbildīgs par iespējamām jebkāda smaguma fiziskām un psiholoģiskām traumām, tostarp tādām, kas izraisa nāvi, personīgo mantu bojājumiem, kas radušies nekvalitatīva Kvesta organizatora sniegtā pakalpojuma dēļ dalības Kvestā laikā.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Rezervējot Kvestu, Lietotājs apstiprina, ka ir rūpīgi iepazinies ar Extrareality Privātuma politiku un šiem Noteikumiem;

5.2. Lietotājs apliecina, ka, veicot rezervāciju Extrareality tīmekļa vietnē, viņš/viņa izpilda šajos noteikumos noteiktās prasības un apstiprina, ka piekrīt tiem;

5.3. Papildus šajos Noteikumos noteiktajām prasībām Kvesta Organizators var noteikt Lietotājiem papildu prasības. Lietotājs apņemas ar tām rūpīgi iepazīties pirms dalības Kvestā.

Перед бронированием внимательно ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности Extrareality.lv и настоящими правилами.

1. Пользователь обязуется:

1.1. При бронировании Квеста указывать достоверную контактную информацию;

1.2. Соблюдать возрастные ограничения и ограничения, связанные с количеством одновременно участвующих в Квесте лиц, согласно информации, содержащейся в описании к Квесту на Сайте;

1.3. Перед участием в Квесте пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, установленные лицом, ответственным за проведение соответствующего Квеста (далее - Организатор квеста);

1.4. Отказаться от участия в Квесте в случае, если у него имеются обстоятельства и / или заболевания, препятствующие безопасному проведению мероприятия, в т.ч. но, не ограничиваясь: беременность, заболевания сердечно-сосудистой системы, нервно-психические расстройства и другие;

1.5. Явиться в место проведения Квеста до начала мероприятия;

1.6. В случае необходимости отмены бронирования заранее проинформировать Extrareality или Организатора квеста.

2. Пользователю запрещается:

2.1. Участвовать в Квесте в состоянии алкогольного и / или наркотического опьянения;

2.2. В процессе участия в Квесте оказывать физическое воздействие в отношении других участвующих в мероприятии лиц, если иное не предусмотрено правилами проведения Квеста;

2.3. Опаздывать к началу забронированного Квеста;

2.4. Умышленно портить реквизит, оборудование, помещение в котором проводится Квест, и иное имущество организатора квеста.

3. Организатор квеста вправе:

3.1. В случае предоставления недостоверной (некорректной) контактной информации Пользователем, аннулировать бронирование Квеста последним;

3.2. Потребовать у Пользователя предоплату Квеста до начала забронированного времени. В случае отказа от предоставления предоплаты, Организатор вправе анну
лировать бронирование;

3.3. Проводить аудио- и видеозапись в помещениях Квеста с целью контроля безопасности Пользователя, сотрудников Организатора квеста, проведения Квеста. В случае несогласия с данным пунктом настоящих Правил, Пользователь вправе отказаться от участия в Квесте;

3.4. Не допустить и / или отстранить Пользователя от участия в Квесте в случае, если имеются подозрения о том, что последний находится в состоянии алкогольного и / или наркотического опьянения. В случае подобного отстранения денежные средства, уплаченные Пользователем за участие в Квесте, не возвращаются;

3.5. В случае нарушения Пользователем пп.4 п.2 настоящих Правил (умышленная порча имущества квеста) досрочно отстранить последнего от участия в Квесте. В случае подобного отстранения денежные средства, уплаченные Пользователем за участие в Квесте, не возвращаются. Организатор квеста вправе потребовать компенсацию за испорченные реквизит, оборудование, декорации и иное имущество организатора квеста;

3.6. В случае опоздания Пользователя более чем на 10 минут без уважительной причины, по своему усмотрению, не допустить последнего до участия в Квесте или соразмерно сократить время участия в Квесте. В случае подобного отстранения денежные средства, уплаченные Пользователем за участие в Квесте не возвращаются;

3.7. В случае нарушения Пользователем пп. 2 п.1 настоящих Правил не допустить и / или отстранить от участия в Квесте;

3.8. В случае выявления нарушения пп. 4 п.1. настоящих Правил, досрочно отстранить Пользователя от участия в Квесте. В случае подобного отстранения денежные средства, уплаченные Пользователем за участие в Квесте, не возвращаются.

4. Ограничение ответственности Extrareality.lv:

4.1. Extrareality не несет ответственности за возможные противоправные действия Пользователя относительно третьих лиц, либо третьих лиц относительно Пользователя;

4.2. Ссылки на Сайте, которые ведут к ресурсам, расположенным на сторонних сайтах, размещены для удобства Пользователей и не означают, что Extrareality одобряет содержание других сайтов. Extrareality не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их контент. Это заявление относится ко всем ссылкам, представленным на Сайте, и материалам всех веб-сайтов, размещенных в сети Интернет, доступных через баннеры и ссылки на Сайте;

4.3. Extrareality не несет ответственности за ущерб, убытки или расходы (реальные либо возможные), возникшие в связи с настоящим Сайтом, его использованием или невозможностью использования;

4.4. Extrareality не несет ответственности за задержки или сбои в процессе совершения операции (в т.ч. бронирования, платежных операций), возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах;

4.5. Extrareality не несет ответственности за действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, связанные с их работой;

4.6. Extrareality не несет ответственности за предоплату Квеста, внесённую непосредственно Организатору квеста;

4.7. Extrareality не имеет намерения получать информацию от несовершеннолетних и рекомендует законным представителям несовершеннолетних допускать их к работе в сети Интернет только под собственным контролем;

4.8. Extrareality не несет ответственности за актуальность любых данных о Квесте, Организаторе квеста, в т.ч. стоимости его посещения, в случае если Организатор квеста, не предоставляет соответствующие сведения посредством программного интерфейса приложений API. В случае выявления Пользователем несоответствия фактической информации и информации, размещенной на Сайте, Пользователь вправе предъявить соответствующую претензию Организатору квеста, с уведомлением Extrareality о выявленных нарушениях;

4.9. Extrareality не несет ответственности за качество услуги, оказанной Организатором квеста, в т.ч. возможные технические неисправности, сбои при проведении мероприятия, качество сервиса, несоответствия рейтинга Квеста, информации о нем, обзорам и отзывам, размещенным на Сайте и т.д.;

4.10. Extrareality не несет ответственности за возможное получение Пользователем, в процессе участия в Квесте, травм любой степени тяжести, физического и психологического характера, в т.ч. повлекшие за собой летальный исход, порчу личных вещей, в результате некачественно оказанной услуги Организатором квеста

5. Заключительные положения

5.1. Осуществляя бронирование Квеста, Пользователь подтверждает, что внимательно ознакомился с Политикой конфиденциальности Extrareality и настоящими Правилами;

5.2. Пользователь подтверждает, что при осуществлении бронирования посредством Сайта Extrareality, отвечает требованиям, установленным настоящими Правилами и подтверждает согласие с ними;

5.3. Организатор квеста, может предъявлять к Пользователям дополнительные требования к тем, что указаны в настоящих Правилах. Пользователь обязуется внимательно ознакомиться с ними перед началом участия в Квесте.

Please read Extrareality.lv Privacy Policy and this Policy carefully before booking.

1. The User undertakes to:

1.1 When booking the escape room, to provide accurate contact information;

1.2 Observe age restrictions and restrictions related to the number of persons participating in the Escape room at the same time, according to the information contained in the description of the Escape room on the Website;

1.3. Before participating in the Escape room, be instructed and follow the safety rules established by the person responsible for the conduct of the Escape room (hereinafter - the Escape room Owner);

1.4. refuse to participate in the Escape room if he/she has circumstances and / or diseases that prevent the safe conduct of the event, including, but not limited to: pregnancy, cardiovascular diseases, neuropsychiatric disorders and others;

1.5 Come to the Escape room venue prior to the start of the event;

1.6. in case of necessity to cancel the reservation inform Extrareality or the Escape room Owner in advance.

2. The user is prohibited:

2.1 Participate in the Escape room in a state of alcoholic and / or drug intoxication;

2.2 In the process of participation in the Escape room to exert physical influence on other persons participating in the event, unless otherwise provided by the rules of the Escape room;

2.3. Be late for the start of the booked Escape room;

2.4 Deliberately damage the props, equipment, premises where the Escape room is held, and other property of the Escape room Owner.

3. The Escape room Owner has the right:

3.1 In case the User provides unreliable (incorrect) contact information, cancel the Escape room booking by the latter;

3.2 Request the User to prepay the Escape room before the start of the booked time. In case of refusal to provide prepayment, the Escape room Owner has the right to cancel the booking;

3.3 Conduct audio and video recording in the premises of the Escape room in order to control the safety of the User, employees of the Escape room Owner, the conduct of the Escape room. In case of disagreement with this paragraph of this Policy, the User has the right to refuse to participate in the Escape room;

3.4 Prevent and / or suspend the User from participating in the Escape room if there are suspicions that the latter is in a state of alcohol and / or drug intoxication. In case of such suspension, the money paid by the User for participation in the Escape room will not be refunded;

3.5 In case of violation by the User of p.4 p.2 of this Policy (willful damage of the escape room property), the User shall be early suspended from participation in the Escape room. In case of such suspension, the money paid by the User for participation in the Escape room will not be refunded. The Escape room Owner has the right to demand compensation for damaged props, equipment, decorations and other property of the Escape room Owner;

3.6 In case of User's lateness for more than 10 minutes without a valid reason, at its own discretion, not to allow the User to participate in the Escape room or proportionately reduce the time of participation in the Escape room. In case of such suspension, the money paid by the User for participation in the Escape room shall not be refunded;

3.7 In case of violation by the User of par. 2 p.1 of this Policy not to allow and / or suspend from participation in the Escape room;

3.8 In the case of violation of pt. 4 p.1. of this Policy, prematurely suspend the User from participation in the Escape room. In case of such suspension, the money paid by the User for participation in the Escape room shall not be refunded.

4. Limitation of liability of Extrareality.by:

4.1 Extrareality is not responsible for possible illegal actions of the User regarding third parties, or third parties regarding the User;

4.2 The links on the Website, which lead to the resources located on third-party websites, are placed for the convenience of the Users and do not mean that Extrareality approves the content of other websites. Extrareality assumes no responsibility for the availability of these resources or their content. This statement applies to all links provided on the Site and the content of all Internet-based websites accessible through banners and links on the Site;

4.3 Extrareality shall not be liable for any damage, loss or expense (actual or potential) arising in connection with this Site, its use or inability to use it;

4.4. Extrareality is not responsible for any delays or failures in the transaction process (including booking, payment transactions) caused by force majeure, as well as any case of malfunction in telecommunication, computer, electrical and other related systems;

4.5. Extrareality is not responsible for the actions of transfer systems, banks, payment systems and delays related to their work;

4.6. Extrareality is not responsible for the prepayment of the Escape room made directly to the Escape room Owner;

4.7. Extrareality has no intention to receive information from minors and recommends the legal representatives of minors to allow them to work in the Internet only under their own control;

4.8. Extrareality is not responsible for the relevance of any data about the Escape room, the Escape room Owner, including the cost of visiting the Escape room, in case the Escape room Owner does not provide the relevant information through the API application program interface. In case the User discovers discrepancies between the actual information and the information posted on the Website, the User has the right to submit a corresponding claim to the Escape room Owner, notifying Extrareality of the revealed violations;

4.9. Extrareality is not responsible for the quality of the service provided by the Escape room Owner, including possible technical malfunctions, failures during the event, quality of service, discrepancies between the Escape room rating, information about the Escape room, reviews and extended reviews posted on the Website, etc.;

4.10. Extrareality is not responsible for the User's possible injuries of any severity, physical and psychological, including those resulting in death, damage to personal belongings, as a result of poor quality service provided by the Escape room Owner during participation in the Escape room.

5. Final Terms

5.1 By booking the Escape room, the User confirms that he/she has carefully read the Extrareality Privacy Policy and these Policy;

5.2. The User confirms that when making a booking via the Extrareality Website, he/she meets the requirements set forth in this Policy and confirms his/her agreement with them;

5.3. The Escape room Owner may impose additional requirements on the Users to those specified in this Policy. The User undertakes to familiarize himself/herself with them carefully before participating in the Escape room.