Kā jūs jau nojautāt, mūsu vietne ir veltīta dažāda veida intelektuālai izklaidei - kvestiem, lomu spēlēm, pilsētas kvestiem, kroga viktorīnām, mafijas spēlēm un citiem, kopumā visam, kas palīdz mums novērst uzmanību no skarbās realitātes. Galu galā spēles laikā mēs nokļūstam ideālā pasaulē, jā, ar zināmām konvencijām un noteikumiem, bet citādi mēs esam brīvi un varam radīt, ko vien vēlamies!

Tagad ir arvien vairāk jaunu datorspēļu, sīkrīku, mēs nevaram iedomāties savu dienu bez interneta un sociālajiem tīkliem. Arvien vairāk laika mēs pavadām pie datoriem, ar telefonu vai planšetdatoru rokās, bet pasaule ir tik interesanta :^)

Taču jau aptuveni 10 gadus ir forša alternatīva - spēles ar “izkāp no istabas” scenāriju - kas tas ir, ir skaidrs no nosaukuma. Bet tik un tā paskaidrosim: uz ierobežotu laiku (parasti 60 - 90 minūtes) tev (parasti 2-5 cilvēku komandai) ir jāmaksā nauda (parasti neliela), jāizpēta istaba, kurā esi ieslodzīts, jāatrod visas slēptuves, jāatrisina visas mīklas, jāatver visas slēdzenes un jāizkļūst dzīvam, labi, tikai jāizkļūst, tu vari būt miris :D 

Šāda veida spēles apceļo planētu tikpat ātri kā jaunie TikTok izaicinājumi. Sākumā tās Latviju sasniedza ar kavēšanos. Taču šī nelielā aizkavēšanās ļāva veidotājiem redzēt, kā tas viss darbojas pasaulē, un radīt kaut ko lielisku! Daudzi tā arī izdarīja, un viņu veikumu vari novērtēt mūsu vietnē, mums ir objektīvākais vērtējums, kuru vari droši aplūkot un izdarīt secinājumus. Vērtējumus, kas saņem tādu vai citādu uzdevumu, mēs aprēķinām pēc formulas, kurā ņemti vērā daudzi faktori.

Mūsu vietnei jākalpo jums kā palīgam, izvēloties kvestu, šim nolūkam mēs cenšamies paredzēt visas iespējamās nianses un padarīt meklēšanu un izvēli pēc iespējas vienkāršāku.

Mēs cenšamies būt godīgi pret saviem lietotājiem un būt pēc iespējas objektīvāki. Mūsu plānos ir apmeklēt visus kvestus un atstāt savas atsauksmes un vērtējumus, kā arī mēs vēlamies sadraudzēties ar visiem un doties spēlēt bez maksas, lai uzzinātu no organizatoriem, kas viņus pamudināja iesaistīties šajā biznesā!

Ceru, ka šis raksts jūs vismaz mazliet ieinteresēja, jo, ja nē, tad jums ir tieši 60 minūtes, lai izskrietu no pilsētas }:D

Ar cieņu un mīlestību, Extrareality komanda

Mūsu kontakti un darba laiks 

Mēs strādājam no plkst. 10.00 līdz 19.00, bet jūs varat sazināties ar mums 24 stundas diennaktī, izmantojot sociālos tīklus un e-mail.

Facebook
Instagram
E-mail: info@extrareality.lv

Как вы уже догадались, наш сайт посвящен различным видам интеллектуальных развлечений - квестам, ролевым квестам, городским квестам, паб-квизам, играм в мафию и прочим, в общем, всему тому, что помогает нам отвлечься от суровой действительности. Ведь во время игры мы попадаем в идеальный мир, да, с некоторым условностями и правилами, но во всем остальном мы свободны и можем творить, что захотим!

Сейчас появляются все новые и новые компьютерные игры, гаджеты, мы не можем представить наш день без интернета и социальных сетей. Все больше времени мы проводим за компьютерами, с телефонами или планшетами в руках, а ведь мир такой интересный :^)

Но вот уже как 10 лет существует крутая альтернатива - игры со сценарием «выйти из комнаты» - что это такое,  понятно из названия. Но мы все равно объясним: за ограниченное время (обычно это 60 – 90 минут), вам (как правило команде из 2-5 человек) нужно заплатить деньги (обычно небольшие), осмотреть помещение, в котором вас заперли, найти все тайники, разгадать все загадки, открыть все замки и выбраться наружу живым, ладно, просто выбраться, можно мертвым :D 

Игры такого типа шагают по планете так же быстро, как новые челленджи в “TikTok”. До Латвии они дошли, вначале, с опозданием. Зато эта маленькая задержка позволила создателям подсмотреть как это все работает в мире и сделать что-нибудь отличное! У многих так и получилось, а оценить их творения вы можете на нашем сайте, у нас есть самый непредвзятый рейтинг, на который вы смело можете смотреть и делать выводы. Оценки, которые получает тот или иной квест, мы рассчитываем по формуле, которая учитывает множество факторов.

Наш сайт должен служить вам помощником при выборе квеста, для этого, мы стараемся предусмотреть все возможные нюансы и сделать поиск и выбор как можно более простым.

Мы стараемся быть честными с нашими пользователями и быть максимально объективными во всем. В  наших планах, посетить все квесты и оставить свои отзывы и оценки, а еще мы хотим со всеми подружиться и ходить играть на халяву, разузнать у организаторов, что же подвигло их заняться этим бизнесом!

Надеюсь, статья вас хоть чуточку заинтересовала, потому что если нет, то у вас есть ровно 60 минут, чтобы убежать из города }:D

С уважением и любовью, команда Extrareality

Наши контакты и режим работы 

Работаем мы с 10.00 до 19.00, но через соцсети и по е-мейлу вы можете связываться с нами круглосуточно.

Facebook
Instagram
E-mail: info@extrareality.lv

As you have already guessed, our site is dedicated to various types of intellectual entertainment - escape rooms, role-playing games, city quests, pub-quiz games, mafia games and others, in general, everything that helps us to distract from the harsh reality. After all, during the game we get into an ideal world, yes, with some conventions and rules, but otherwise we are free and can create whatever we want!

Now there are more and more new computer games, gadgets. We can not imagine our day without the Internet and social networks. More and more time is spent on computers, with phones or tablets in our hands, and the world is so interesting :^)

But about 10 years from now there is a cool alternative - games with the scenario “escape the room” - what it is, it is clear from the name. But we'll explain anyway: for a limited time (usually 60 - 90 minutes), you (usually a team of 2-5 people) need to pay money (usually small), inspect the room in which you are locked, find all the hiding places, solve all the riddles, open all the locks and get out alive, okay, just get out, you can be dead :D 

Games of this type are moving around the planet as fast as the new TikTok Challenges. They reached Latvia, at first, with a delay. But this small delay allowed the creators to see how it all works in the world and make something great! Many did, and you can evaluate their creations on our site. We have the most unbiased rating, which you can safely look at and draw conclusions. Evaluations, which gets this or that escape room, we calculate by a formula that takes into account many factors.

Our site should serve you as an assistant when choosing a game, for this purpose, we try to provide for all possible nuances and make the search and choice as simple as possible.

We try to be honest with our users and be as objective as possible in everything. In our plans to visit all the escape rooms and leave reviews, and we also want to make friends with everyone, to find out from the organizers, what moved them to get into this business!

I hope you were at least a little bit interested in this article, because if not, you have exactly 60 minutes to run out of town }:D

With respect and love, Extrareality team

Our contacts and working hours 

We work from 10.00 to 19.00, but you can contact us 24 hours a day via social media and email.

Facebook
Instagram
E-mail: info@extrareality.lv